من با کسی که سخی نباشد، می‌سازم؛ اما از او خوشم نمی‌آید؛ چون امر خدا از او صادر نمی‌شود.

[پایگاه ولایت حضرت علی و حضرت زهرا: ترجمه احکام]