ما بعضی‌هایمان سخاوت مطلق نداریم. من دلم می‌خواهد سخاوت مطلق داشته باشید؛ دائم از شما جاری شود. خدا هم دائم برای شما جاری می‌کند.

[پایگاه ولایت حضرت علی و حضرت زهرا: انفاق، قانع و راضی بودن]