قلب تو، عرش خداست. برای چه عرش خداست؟ ائمه طاهرین، خودشان آنجا هستند؛ اما تو باید محبت آنها و یقین آنها در قلبت باشد.

[پایگاه ولایت حضرت علی و حضرت زهرا: قلب المؤمن، عرش الرحمن]