عزیز من، توی کامپیوتر جهانی داری نگاه می‌کنی، از ولایت جدا نشو. اگر نگاه بد کردی، از ولایت جدا شدی. خدا نکند در آن حال بمیریم.

[پایگاه ولایت حضرت علی و حضرت زهرا: کامپیوتر جهانی – جلسه اول]