خواستن خدا اطاعت امر خداست. امر خدا علی بن ابی طالب است

[پایگاه ولایت حضرت علی و حضرت زهرا: افشای احکام]