خلق ارزش ندارد؛ ولایت، ارزش دارد. اگر بخواهی ارزش پیدا کنی، باید اتصال به ولایت باشی.

[پایگاه ولایت حضرت علی و حضرت زهرا: ام ابیها]