خدا برای نماز و روزه، اگر بی‌ولایت باشد، عزت قائل نیست. خدا، عزت برای ولایت قائل است.

[پایگاه ولایت حضرت علی و حضرت زهرا: هدایت با خداست نه با خلق]