الان اربعین است به قدر وسعتان به مردم کمک کنید.

[پایگاه ولایت حضرت علی و حضرت زهرا: اربعین 87]