همانطور که قرآن مانند ندارد، کلام ائمه طاهرین هم مانند ندارد.

[پایگاه ولایت حضرت علی و حضرت زهرا: ترجمه احکام]