مگر از غدیر مهم‌تر در خلقت هست؟ نه در این خلقت، در ماورا هم نیست، در آسمانها هم نیست

[پایگاه ولایت حضرت علی و حضرت زهرا: منیت پرچم شیطان است]