رفقای عزیز! این جلسه ما را خدا تهیه کرده، از اینجا نروید. اینجا که می‌آیید، خسته‌تان نکند، اگر بکند، می‌روید؛

[پایگاه ولایت حضرت علی و حضرت زهرا: آخرالزمان]