[در استفاده از کامپیوتر جهانی:] عزیز من، آنجا که گفته نگاه کن، بکن؛ آنجا که نگفته، کلیدش را بزن.

[پایگاه ولایت حضرت علی و حضرت زهرا: کامپیوتر جهانی – جلسه اول]