جوانان عزیز، به دینم، دلم می‌خواهد با حسین محشور باشید، نه با لهو و لعب. تا می‌توانید لهو و لعب را از خانه‌هایتان بیرون کنید.

[پایگاه ولایت حضرت علی و حضرت زهرا: اربعین 87]