تو اگر نگاه نکردی، به کمال و کل کمال می‌رسی. اگر آنجا که شیطان گفته، نگاه کنی به امر شیطان اطاعت کردی. آیا امر امام زمان را اطاعت کنی، بهتر است یا امر شیطان را

[پایگاه ولایت حضرت علی و حضرت زهرا: کامپیوتر جهانی – جلسه اول]