الان بالای گنبد امام حسین پرچم قرمز است؛ یعنی هنوز احقاق حق نشده است. در رجعت است که احقاق حق می شود؛ پس اصل رجعت است

[پایگاه ولایت حضرت علی و حضرت زهرا: گنجینه]