اصلاً اگر ما بخواهیم درباره ولایت عرض اندام کنیم، یا فاسق هستیم یا فاسد؛
مگر اطاعت کنیم، مگر سر فرود بیاوریم.
خدایا، نه تو را شناختیم و نه علی را.
خدایا، نه تو را شناختیم و نه امام زمان را.
خدایا، به ما شناخت بده!
از خدا بخواهیم به ما شناخت بدهد

[پایگاه ولایت حضرت علی و حضرت زهرا: ولایت، عدالت، سخاوت]